I. ÚS 245/05
I.ÚS 245/05 ze dne 5. 10. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatele S. M., proti usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 4. 2005, č.j. 3 Ads 23/2005-29, a ze dne 7. 4. 2005, č.j. 3 Ads 24/2005-18, takto:

Ústavní stížnost se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatel v ústavní stížností, kterou "dává z důvodu zák. č. 182/1993 Sb., § 72/1a, § 75/2 a,b" tvrdí, že řízení byla neveřejná, proběhla před vyloučenými soudci a zcela zmatečně. Napadená usnesení Nejvyššího správního soudu - jejichž vykonatelnost žádá odložit - prý nereflektovala skutečnost, že od 1. 12. 2003 žije ve stavu hmotné nouze. Stěžovatel se proto domnívá, že Nejvyšší správní soud porušil jeho zaručená základní práva zakotvená v čl. 6 odst. 1, čl. 30 odst. 2, čl. 37 odst. 2 a odst. 3 a v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Stěžovatel se v ústavní stížnosti dále domáhá toho, aby mu "Český stát, který svým zákonem nařídil povinné zastoupení stěžovatele advokátem" prostřednictvím Ústavního soudu ustanovil advokátkou Mgr. Pavlu Frodlovou.

Dne 2. 8. 2005 byl stěžovatel vyzván k odstranění vad této ústavní stížnosti, včetně poučení o tom, že Ústavní soud není soudem, který ustanovuje advokáta (resp. jím navrhovanou advokátku). Ústavní soud stěžovatele současně upozornil na to, že je nutno obrátit se na některého z advokátů (resp. na jim uvedenou advokátku) a v případě nemožnosti obstarat si tímto způsobem právní zastoupení (např. z finančních důvodů), je nutno obrátit se na Českou advokátní komoru. Výzva současně obsahovala poučení, že stížnost bude odmítnuta, pokud stěžovatel neodstraní vady do 25 dnů od jejího doručení. Stěžovatel Ústavnímu soudu dopisem ze dne 26. 8. 2005 sdělil, že nemá žádné finanční prostředky pro zajištění právního zastoupení, aniž by na výše uvedené poučení Ústavního soudu reagoval.

Ústavnímu soudu proto nezbylo než konstatovat, že stěžovatel - přes zřetelné poučení v uvedené výzvě k odstranění vad podání - ve stanovené lhůtě vady neodstranil.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně.

Proto soudce zpravodaj ústavní stížnost odmítl.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. října 2005


Vojen Güttler v.r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.