I. ÚS 244/05
I.ÚS 244/05 ze dne 29. 9. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele S. M., proti usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 3. 2005, čj. 25 Cdo 344/2005 - 68, t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Podáním ze dne 26. 4. 2005, které stěžovatel sepsal sám, doručeným Ústavnímu soudu dne 27. 4. 2005, napadl výše uvedené usnesení Nejvyššího soudu ČR.

Podání stěžovatele nesplňovalo požadavky řádného návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem. Ústavní soud jej proto vyzval k odstranění vad návrhu přípisem ze dne 9. 5. 2005, který stěžovatel obdržel dne 11. 5. 2005. Stěžovatele upozornil, že pokud ve lhůtě 30 dnů od doručení uvedené výzvy nedojde Ústavnímu soudu řádný návrh, v němž budou vady odstraněny, bude návrh odmítnut. V řízení před Ústavním soudem musí být stěžovatel povinně zastoupen advokátem. Ústavní soud tedy stěžovatele vyzval k tomu, aby si zvolil advokáta, který by ho v řízení před Ústavním soudem zastupoval. Dopisem ze dne 9. 6. 2005 stěžovatel požádal Ústavní soud o prodloužení lhůty. Lhůtu k odstranění vad mu Ústavní soud, na základě této žádosti, prodloužil o 20 dnů a na základě další žádosti stěžovatele ze dne 8. 7. 2005 mu byla lhůta k odstranění vad prodloužena až do 31. 8. 2005. Dne 30. 8. 2005 došel Ústavnímu soudu další dopis stěžovatele, ale ani tímto dopisem nebyly vady návrhu odstraněny. Protože stěžovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, návrh odmítl podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení:Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. září 2005

František Duchoň soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.