I. ÚS 2436/13
I.ÚS 2436/13 ze dne 24. 9. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Kateřinou Šimáčkovou ve věci ústavní stížnosti stěžovatele V. P., t. č. ve Věznici Rapotice proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. 9. 2012 č. j. 7 To 227/2012-1030, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

1. Dne 8. 8. 2013 bylo Ústavnímu doručeno stěžovatelovo podání, v kterém stěžovatel žádal zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. 9. 2012 č. j. 7 To 227/2012-1030 pro porušení jeho práv zaručených článkem 8 odst. 2 věta druhá, článkem 28 a článkem 36 Listiny základních práv a svobod.
2. Navrhovatelovo podání nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou formálních a obsahových nedostatků [§ 34, § 72 odst. 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu")] a pro řízení před Ústavním soudem nebyl navrhovatel zastoupen advokátem (§ 30, § 31 zákona o Ústavním soudu).

3. K odstranění formálních a obsahových nedostatků podání, jakož i nedostatku povinného zastoupení advokátem, byl navrhovatel veden písemnou výzvou, doručenou mu dne 16. 8. 2013, v níž byl též upozorněn, že nestane-li se tak ve lhůtě 30 dnů, bude návrh odmítnut. Dostalo se mu náležitého poučení, jaké náležitosti má návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem obsahovat, a jakými nedostatky oproti tomu trpí.

4. V této lhůtě ani později navrhovatel uvedené procesní nedostatky neodstranil.

5. Ústavnímu soudu proto nezbylo než postupovat podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a na jeho základě soudcem zpravodajem (mimo ústní jednání) návrh stěžovatele odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. září 2013

Kateřina Šimáčková, v. r. soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.