I. ÚS 2431/13
I.ÚS 2431/13 ze dne 17. 9. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o ústavní stížnosti Lumíra Indrucha, zastoupeného Mgr. Karlem Jindrákem, advokátem se sídlem Černokostelecká 856/33, Praha 10, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. 2. 2013 č. j. 68 Co 14/2013-284 a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 15. 2. 2012 č. j. 20 C 84/2010-182, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 8. 8. 2013, se stěžovatel domáhal zrušení obou shora uvedených rozhodnutí s tím, že jimi bylo porušeno jeho ústavně zaručené právo na spravedlivý proces (čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod).
Dříve než Ústavní soud přikročí k věcnému přezkumu napadených rozhodnutí, vždy zkoumá, zda ústavní stížnost splňuje všechny podmínky kladené na ni zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), tedy mimo jiné též to, zda byla podána včas.

Podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. a), odst. 3 zákona o Ústavním soudu je ústavní stížnost oprávněna podat fyzická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem. Ústavní stížnost je třeba podat ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení.

Posledním opravným prostředkem ve věci stěžovatele bylo odvolání, o němž rozhodl Městský soud v Praze usnesením ze dne 4. 2. 2013. Stěžovatel v ústavní stížnosti neuvedl, kdy mu bylo napadené usnesení odvolacího soudu doručeno, avšak požádal o prominutí zmeškání lhůty, které mělo být zapříčiněno dopravní nehodou a následnou operací a hospitalizací v nemocnici. Ústavní soud u příslušného obvodního soudu zjistil, že napadené usnesení odvolacího soudu bylo stěžovateli, resp. jeho právnímu zástupci, doručeno dne 11. 3. 2013. Vzhledem k tomu, že ústavní stížnost byla k poštovní přepravě podána až dne 7. 8. 2013, je zjevné, že se tak stalo po lhůtě stanovené zákonem o Ústavním soudu.

Protože Ústavní soud nemá zákonnou možnost, jak zmeškání lhůty stěžovateli prominout (a to bez ohledu na důvody jejího zmeškání), nezbylo mu, než ústavní stížnost odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. září 2013

Ludvík David, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.