I. ÚS 2372/17
I.ÚS 2372/17 ze dne 15. 8. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Tomášem Lichovníkem ve věci ústavní stížnosti Společenství vlastníků jednotek Klášterní dvůr 931-934, se sídlem Klášterní dvůr 932, 664 61 Rajhrad, zastoupeného Mgr. Evou Kantoříkovou, advokátkou se sídlem Jaselská 197/14, 602 00 Brno, proti rozsudku Nejvyššího soudu č. j. 28 Cdo 3618/2015-254 ze dne 25. 4. 2017, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění
Stěžovatel se domáhá zrušení kasačního rozhodnutí dovolacího soudu, jímž byla rozhodnutí nalézacího i odvolacího soudu v celém rozsahu zrušena a věc vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Z uvedeného je tak zřejmé, že v posuzované věci není splněna podmínka vyčerpání všech relevantních procesních prostředků, které stěžovateli právní řád k ochraně jeho práv poskytuje (§ 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). Proto je v tomto stádiu ústavní stížnost předčasná, když řízení před obecnými soudy nadále pokračuje. Ústavní soud ji tudíž odmítl dle § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu jako nepřípustnou.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 15. srpna 2017

Tomáš Lichovník v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.