I. ÚS 2370/13
I.ÚS 2370/13 ze dne 19. 11. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Miladou Tomkovou o ústavní stížnosti Marka Stýbla, proti rozsudku Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou ze dne 22. 4. 2013 č. j. 9 C 199/2012-9, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:
Ústavní stížností ze dne 2. 8. 2013 se stěžovatel domáhal zrušení shora označeného rozsudku, kterým byl zavázán zaplatit žalobci Miloši Kubíčkovi částku 100 000 Kč s příslušenstvím a nahradit mu náklady řízení. Stěžovatel zpochybnil podmínky pro vydání rozsudku pro zmeškání a poukázal na to, že mu okresní soud nedoručoval písemnosti do datové schránky, čímž mu znemožnil, aby se účastnil jednání a bránil svoje práva. Uvedl, že exekuce vedená v současné době na jeho majetek (i majetek manželky) ho hrubým způsobem poškozuje, a proto žádá o nápravu a úhradu vzniklých škod.

Při podání ústavní stížnosti stěžovatel nerespektoval ustanovení § 29, § 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), jež ukládají fyzickým osobám v řízení před Ústavním soudem povinné zastoupení advokátem. Ústavní soud proto vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě 20 dnů vadu svého návrhu spočívající v absenci právního zastoupení odstranil, stěžovatele zároveň poučil o tom, že v případě neodstranění vady bude jeho ústavní stížnost odmítnuta. Výzva byla stěžovateli doručena do datové schránky dne 22. 10. 2013.

Ve lhůtě Ústavním soudem stanovené stěžovatel vady svého podání neodstranil, a proto Ústavní soud ústavní stížnost odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. listopadu 2013

Milada Tomková, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.