I. ÚS 2348/09
I.ÚS 2348/09 ze dne 12. 11. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem Ivanou Janů ve věci navrhovatele Š. S., zastoupeného JUDr. Miroslavem Soukupem, advokátem, se sídlem Na Harfě 7, 190 00 Praha 9, proti usnesením Vrchního státního zastupitelství v Praze ze dne 11. 8. 2009 č. j. 1 VZT 418/2009-70 a č. j. 1 VZT 418/2009-75, a proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. 6. 2009, sp. zn. 44 To 293/2009, a proti usnesení téhož soudu ze dne 17. 6. 2009, sp. zn. 44 To 319/2009, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Dne 4. 9. 2009 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání navrhovatele. Protože toto podání, a to ani s přihlédnutím k jeho doplněním, která Ústavní soud obdržel následně, nesplňovalo náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl navrhovatel vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy a poučen o tom, že dle § 43 odst. 1 písm. a)zákona o Ústavním soudu neodstraněním vad návrhu v dané lhůtě je dán důvod k jeho odmítnutí.
Absence náležitostí vyžadovaných zákonem o Ústavním soudu spočívala zejména v nenaplnění jeho § 30 odst. 1, kdy předložená podání byla zjevně sepsána namísto stěžovatelova právního zástupce stěžovatelem samotným, a to navzdory skutečnosti, že zákon o Ústavním soudu předepisuje povinné zastoupení od samého počátku řízení a je tedy nezbytné, aby již ústavní stížnost byla sepsána a podána kvalifikovaným právním zástupcem.

Výše uvedená výzva byla dle doručenky právnímu zástupci navrhovatele doručena dne 26. 10. 2009.

Dne 6. 11. 2009 Ústavní soud obdržel od právního zástupce stěžovatele přípis, označený jako "odstranění vad podání". Jeho obsahem je však v zásadě pouze již dříve zaslaná ústavní stížnosti a dvě z jejích doplnění, tak, jak byly sepsány stěžovatelem. Při pečlivém zkoumání zaslaných dokumentů lze sice oproti jejich verzi původní nalézt několik změn, avšak toliko zcela zanedbatelných, majících charakter zejména úprav formátování textu, kdy například jeden jeho odstavec je nyní rozdělen na odstavce dva, apod. Jediným větším zásahem do něj je vypuštění pasáže, ve které stěžovatel skutečnost, že znění ústavní stížnosti je jeho dílem, výslovně uváděl.

Ústavnímu soudu za takovéto situace nezbývá, než konstatovat, že i po obdržení citovaného podání nebyly požadavky, které na ústavní stížnost klade ustanovení § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, naplněny. Jak Ústavní soud již stěžovateli prostřednictvím jeho právního zástupce vyložil v předmětné výzvě k odstranění vad, povinné zastoupení fyzických a právnických osob před Ústavním soudem je předepsáno od samého počátku řízení, je tedy nezbytné, aby již ústavní stížnost byla sepsána a podána kvalifikovaným právním zástupcem.

Ústavní soud konstatuje též to, že v předmětné výzvě právního zástupce stěžovatele, a to právě proto, aby předešel takovémuto nesprávnému postupu, výslovně a jednoznačně poučil, že účelem povinného zastoupení je mimo jiné právě předestření kvalifikované ústavně právní argumentace vtělené do textu ústavní stížnosti a že jako odstranění vad podané ústavní stížnosti nebude možno akceptovat pouhé odkázání na text psaný samotným navrhovatelem, nýbrž, že jako právní zástupce stěžovatele musí předložil jím sepsaný text ústavní stížnosti.

Ústavní soud dodává, že předmětné podání doručené Ústavnímu soudu dne 6. 11. 2009 ani neobsahuje žádný bližší průvodní text. Právní zástupce stěžovatele v něm nežádá o prodloužení lhůty k odstranění vad ústavní stížnosti, ani nijak jinak neobjasňuje, proč nepostupuje v souladu s předmětnou výzvou k odstranění vad, respektive s poučením v ní obsaženým.

Dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu nejsou-li odstraněny vady návrhu ve lhůtě k tomu určené soudce zpravodaj mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne.

Navrhovatel v určené lhůtě vady návrhu neodstranil. Z tohoto důvodu se jímÚstavní soud, vázán citovaným zákonem, nemohl věcně zabývat. S ohledem na dané skutečnosti Ústavní soud rozhodl tak, jak je ve výroku usnesení uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. listopadu 2009

Ivana Janů, soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.