I. ÚS 230/05
I.ÚS 230/05 ze dne 5. 10. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatele S. M., proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 3. 2005, č.j. 3 Ads 16/2005-25, t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatel v ústavní stížností tvrdí, že v řízení, které bylo neveřejné, proběhlo před vyloučenými soudci a zcela zmatečně. Napadeným usnesením Nejvyššího správního soudu - jehož vykonatelnost žádá odložit - byla proto porušena jeho zaručená základní práva zakotvená v čl. 6 odst. 1, čl. 30 odst. 2, čl. 37 odst. 2 a odst. 3 a v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Stěžovatel se v ústavní stížnosti dále domáhá toho, aby mu Ústavní soud "dle Ústavy ČR, čl. 83, čl. 95/2" ustanovil advokátkou Mgr. Pavlu Frodlovou.

Dne 2. 8. 2005 byl stěžovatel vyzván k odstranění vad této ústavní stížnosti, včetně poučení o tom, že Ústavní soud není soudem, který ustanovuje advokáta (resp. jím navrhovanou advokátku). Ústavní soud stěžovatele současně upozornil na to, že je nutno obrátit se na některého z advokátů (resp. na jim uvedenou advokátku) a v případě nemožnosti obstarat si tímto způsobem právní zastoupení (např. z finančních důvodů), je pak nutno obrátit se na Českou advokátní komoru. Výzva současně obsahovala poučení, že stížnost bude odmítnuta, pokud stěžovatel neodstraní vady do 25 dnů od jejího doručení. Stěžovatel však Ústavnímu soudu dopisem ze dne 26. 8. 2005 sdělil, že nemá žádné finanční prostředky pro zajištění právního zastoupení, aniž by reagoval na výše uvedené poučení Ústavního soudu.

Ústavnímu soudu proto nezbylo než konstatovat, že stěžovatel - přes zřetelné poučení v uvedené výzvě k odstranění vad podání - ve stanovené lhůtě vady neodstranil.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně.

Proto soudce zpravodaj ústavní stížnost odmítl.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. října 2005


Vojen Güttler v.r. soudce zpravodaj Za správnost vyhotovení: Jitka KučnáText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.