I. ÚS 2288/13
I.ÚS 2288/13 ze dne 25. 9. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ivanou Janů o návrhu Karin Panochové, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 25.7.2013 návrh ve věci ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 12.4.2013, č.j. 7 Co 382/2013-347, a proti rozsudku Okresního soudu v Prachaticích ze dne 15.11.2012, č.j. 8 C 7/2009-303, který však nesplňoval náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.
Stěžovatelka byla výzvou Ústavního soudu, doručenou jí do vlastních ruku dne 20.8.2013, vyzvána k odstranění vad podání tak, aby splňovalo předepsané náležitosti, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy. Konkrétně byla upozorněna na předpoklady důvodnosti ústavní stížnosti, na lhůtu pro její podání, na nutnost zastoupení advokátem a na předložení ústavní stížnosti v dostatečném počtu stejnopisů.

V určené lhůtě stěžovatelka na výzvu Ústavního soudu nereagovala.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka ve stanovené lhůtě vady podání neodstranila, Ústavní soud návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. září 2013

Ivana Janů, v.r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.