I. ÚS 2271/17
I.ÚS 2271/17 ze dne 9. 8. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti Lenky Valentové, proti výroku II. usnesení Krajského soudu v Brně č. j. 62 A 52/2017-68, za účasti Krajského soudu v Brně, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:
1. Stěžovatelka brojila ústavní stížností proti výroku II. usnesení č. j. 62 A 52/2017-68, kterým ji soud vyzval k zaplacení soudního poplatku. Ústavní soud však již dříve dospěl k závěru, že taková ústavní stížnost není přípustná [srov. stanovisko pléna sp. zn. Pl.ÚS-st. 35/13 ze dne 23. 4. 2013 (ST 35/69 SbNU 859; 124/2013 Sb.)].

2. Z uvedeného důvodu Ústavní soud odmítl ústavní stížnost soudcem zpravodajem podle § 43 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu jako návrh nepřípustný. O námitce podjatosti soudců Tomáše Lichovníka a Radovana Suchánka nebylo třeba rozhodnout, neboť se rozhodování v této věci neúčastnili.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. srpna 2017

David Uhlíř v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.