I. ÚS 226/05
I.ÚS 226/05 ze dne 21. 6. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele V. L., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. 2. 2005, sp. zn. 41 T 1/2005, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 18. 4. 2005 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání Valeriye Luchkova (dále jen "stěžovatel"), označené jako "ústavní stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. 2. 2005, sp. zn. 41 T 1/2005", kterým se stěžovatel domáhal zrušení označeného rozhodnutí městského soudu.

Vzhledem k tomu, že podání stěžovatele nesplňovalo náležitosti návrhu na zahájení řízení podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad jeho podání tak, aby splňovalo požadavky řádného návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem. K odstranění vad mu byla stanovena lhůta 30 dnů ode dne doručení výzvy. Výzva obsahovala poučení, že návrh ústavní stížnosti bude podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnut, pokud stěžovatel ve stanovené lhůtě neodstraní vytýkané vady. Tato výzva byla stěžovateli doručena dne 27. 4. 2005.

Ústavní soud zjišťuje, že soudcovská lhůta, určená k odstranění vad návrhu na zahájení řízení, marně uplynula dne 27. 5. 2005. Výzvou vytýkané vady návrhu na zahájení řízení nebyly odstraněny ani do dnešního dne, proto soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení, usnesením návrh, podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

Pro úplnost Ústavní soud dodává, pokud by projednávanou ústavní stížnost neodmítl z důvodu neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené, musel by ústavní stížnost odmítnout jako návrh nepřípustný podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu, neboť směřuje proti rozhodnutí soudu prvního stupně a stěžovatel se domáhal jeho zrušení za situace, kdy nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje (§ 75 odst. 1, § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. června 2005

František Duchoň soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.