I. ÚS 225/10
I.ÚS 225/10 ze dne 16. 3. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ivanou Janů ve věci návrhu J. H., bez právního zastoupení, proti rozsudku Okresního soudu ve Znojmě ze dne 8. dubna 2008, sp. zn. 2 T 10/2008, za účasti Okresního soudu ve Znojmě, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Navrhovatel podal Ústavnímu soudu návrh označený jako stížnost podnět k porušení zákona, žádost o prozkoumání, který byl Ústavnímu soudu doručen dne 26. ledna 2010. Tímto návrhem brojil proti (neúplně označenému) rozsudku Okresního soudu ve Znojmě ze dne 8. dubna 2008, č. j. 2 T 10/2008-220, a neúplně označeným rozhodnutím následujícím, včetně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. listopadu 2008, sp. zn. 3 Tdo 1375/2008 (pozn.: identifikace napadených rozhodnutí byla možná toliko s využitím elektronické databáze rozhodnutí Nejvyššího soudu).

Navrhovatel má dle obsahu návrhu zato, že již od samotného počátku trestního řízení před soudem I. stupně nebylo přihlédnuto k důkazům svědčícím v jeho prospěch.
Podle § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení.

Ústavní soud si ze spisu Okresního soudu ve Znojmě sp. zn. 2 T 10/2008 vyžádal doručenku týkající se doručení rozhodnutí o posledním prostředku ochrany práva, v tomto případě usnesení Nejvyššího soudu, z níž vyplývá, že napadené rozhodnutí bylo stěžovateli doručeno již dne 12. ledna 2009.

Pokud tedy navrhovatel doručil svůj návrh Ústavnímu soudu až dne 26. ledna 2010 (podal k poštovní přepravě dne 25. ledna 2010), jedná se zcela zjevně o podání podané po lhůtě stanovené zákonem o Ústavním soudu.

Návrh na zahájení řízení trpí řadou dalších formálních a obsahových vad, avšak Ústavní soud stěžovatele nevyzýval k jejich odstranění, neboť takový postup by vzhledem k výše uvedeným zjištěním byl zjevně neúčelným.

Z těchto důvodů Ústavní soud návrh na zahájení řízení o ústavní stížnost odmítl podle § 43 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu, a to jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho projednání tímto zákonem.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. března 2010

Ivana Janů,v .r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.