I. ÚS 2208/12
I.ÚS 2208/12 ze dne 21. 8. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ivanou Janů ve věci návrhu Ing. J. R., právně nezastoupené, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 30. 1. 2012, č. j. 12 Co 346/2011-117, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 13. 6. 2012 podání označené jako ústavní stížnost, které však nesplňovalo náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.
Stěžovatelka byla Ústavním soudem vyzvána k odstranění vad podání, aby splňovalo předepsané náležitosti. Účinky doručení výzvy nastaly ke dni 10. 7. 2012, lhůta k odstranění vad byla stanovena na 30 dnů. Stěžovatelka však v určené lhůtě vady neodstranila.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka ve stanovené lhůtě vady podání neodstranila, Ústavní soud návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. srpna 2012

Ivana Janů, v.r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.