I. ÚS 22/10
I.ÚS 22/10 ze dne 17. 5. 2011


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 17. května 2011 soudcem zpravodajem Eliškou Wagnerovou v právní věci stěžovatelky H. R., zastoupené JUDr. Jiřím Baudysem, advokátem, se sídlem Smetanova 17, 602 00 Brno, o návrhu na náhradu nákladů právního zastoupení v řízení o ústavní stížnosti proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21. 10. 2009 č. j. 3 To 105/2009-1861, takto:
I. Stěžovatelce se přiznává náhrada nákladů právního zastoupení ve výši 4 800 Kč.

II. Náhradu nákladů právního zastoupení stěžovatelky platí zcela stát.
Odůvodnění:

Ústavní soud v souladu s ust. § 83 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, přiznal stěžovatelce náhradu nákladů právního zastoupení, když shledal, že majetkové a osobní poměry stěžovatelky takový postup odůvodňují.
Stěžovatelce byly přiznány náklady právního zastoupení v rozsahu dvou úkonů právní služby (převzetí a příprava zastoupení, sepsání ústavní stížnosti) po 2 100 Kč podle ust. § 9 odst. 3 písm. g) ve spojení s ust. § 7 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, a z paušální částky náhrady hotových výdajů za dva úkony právní služby po 300 Kč podle § 13 odst. 3 téhož předpisu. Právní zástupce stěžovatelky není plátcem DPH.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. května 2011

Eliška Wagnerová soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.