I. ÚS 2194/12
I.ÚS 2194/12 ze dne 27. 9. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti navrhovatelky E. S., zastoupené JUDr. Petrem Bokotejem - advokátem se sídlem Praha 3, Táboritská 23, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 2. 2012, č. j. 22 Co 371/2011-39 a proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 13. 6. 2011, č. j. 27 C 120/2010-27, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 12. 6. 2012 návrh, kterým navrhovatelka brojila proti v záhlaví citovaným rozhodnutím obecných soudů.
Uvedený návrh nesplňoval náležitosti ústavní stížnosti stanovené v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Navrhovatelka nebyla právně zastoupena advokátem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu) a k návrhu nebyla přiložena kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který byl k ochraně práva navrhovatelky použit (§ 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu).

Vzhledem k uvedeným okolnostem byla navrhovatelka přípisem ze dne 19. 6. 2012 vyzvána, aby tyto vady návrhu odstranila, a to ve lhůtě 20 dnů od doručení této výzvy. Současně byla upozorněna, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady jejího návrhu odstraněny, bude tento návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnut.

Z doručenky je zřejmé, že navrhovatelce byla výzva k odstranění vad jejího podání doručena vhozením do schránky dne 3. 7. 2012 a lhůta k odstranění vytčených vad jejího podání tak uplynula dne 23. 7 2012. Navrhovatelka však v této lhůtě na výzvu Ústavního soudu odstranila pouze vadu podání spočívající v nedostatku právního zastoupení advokátem. Vadu podání spočívající v nedoložení kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který byl k ochraně jejího práva použit, však neodstranila, ani na výzvu nijak dále, např. žádostí o prodloužení lhůty k odstranění této vady návrhu, až do dne rozhodnutí Ústavního soudu nereagovala. Popsané počínání navrhovatelky, která je navíc advokátkou a je právně zastoupena advokátem, nesvědčí o pečlivé snaze o ochranu vlastních práv.

S ohledem na uvedené skutečnosti Ústavnímu soudu nezbylo, než mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu z důvodu neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené návrh odmítnout.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. září 2012

Vojen Güttler, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.