I. ÚS 2171/12
I.ÚS 2171/12 ze dne 4. 10. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ivanou Janů o ústavní stížnosti stěžovatele L. K., proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 2. 11. 2011, čj. 52 C 92/2010-12, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Dne 11. 6. 2012 byla Ústavnímu soudu doručena shora označená ústavní stížnost. Stěžovatel nebyl zastoupen advokátem, a proto jej Ústavní soud vyzval, aby se nechal pro řízení před Ústavním soudem zastoupit advokátem, a to na základě speciální plné moci pro toto řízení, a aby tento advokát také ústavní stížnost sepsal; z ústavní stížnosti pak musí být zřejmé, čeho se stěžovatel domáhá a z jakých důvodů. Plnou moc a advokátem sepsanou ústavní stížnost měl stěžovatel Ústavnímu soudu doručit nejpozději do 30 dnů ode dne doručení této výzvy. Stěžovatel byl rovněž poučen, že v případě, že se tak v uvedené lhůtě nestane, Ústavní soud návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítne.
Zásilka s výzvou byla stěžovateli doručena dne 20. 7. 2012. Poslední den lhůty k odstranění vad podání připadl na pondělí 20. 8. 2012. Stěžovatel však nejen v této lhůtě, ale ani do dnešního dne plnou moc a projednatelnou ústavní stížnost zdejšímu soudu nedoručil, ba ani jej nepožádal o prodloužení lhůty k odstranění vad. S ohledem na to soudce zpravodaj - v souladu s předem daným poučením návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 4. října 2012

Ivana Janů, v.r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.