I. ÚS 217/05
I.ÚS 217/05 ze dne 29. 6. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky M. H., takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 10. 4. 2005, doručeným Ústavnímu soudu dne 13. 4. 2005, stěžovatelka kritizovala postup Okresního soudu ve Vsetíně, v řízení vedeném pod sp. zn. 10 C 104/2003.

Protože podání stěžovatelky nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, vyzval Ústavní soud stěžovatelku k odstranění vad jejího podání přípisem ze dne 28. 4. 2005, který stěžovatelka obdržela dne 2. 5. 2005. Upozornil ji, že pokud ve lhůtě 30 dnů od doručení této výzvy nedojde Ústavnímu soudu řádná ústavní stížnost, jíž budou vady návrhu odstraněny, bude návrh odmítnut. Ústavní soud stěžovatelku dále vyzval k tomu, aby si zvolila advokáta, který by ji v řízení před Ústavním soudem zastupoval, nebo v případě, že jí bude právní pomoc advokátem odmítnuta, aby se obrátila na Českou advokátní komoru. Stěžovatelka dopisem ze dne 11. 5. 2005 požádala o prodloužení lhůty k odstranění vad a sdělila, že advokát, který jí byl přidělen Českou advokátní komorou, by byl ve střetu zájmů. Ústavní soud, přípisem ze dne 18. 5. 2005, prodloužil stěžovatelce lhůtu o 20 dnů. Stěžovatelka v prodloužené lhůtě, která skončila dne 21. 6. 2005, vady neodstranila a neučinila tak ani do dnešního data. Pouze v dopise, který byl Ústavnímu soudu doručen dne 1. 6. 2005, se vyjádřila k rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. 4. 2005, čj. 11 Co 144/2005 - 77, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu ve Vsetíně ze dne 12. 10. 2004, čj. 10 C 104/2003 - 63, a tento rozsudek krajského soudu k dopisu přiložila.

Protože stěžovatelka neodstranila vady návrhu ve lhůtě jí k tomu určené, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, návrh odmítl na základě ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. června 2005

František Duchoň soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.