I. ÚS 2165/11
I.ÚS 2165/11 ze dne 3. 9. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu Vojena Güttlera, soudkyně Ivany Janů a soudce zpravodaje Pavla Rychetského mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky K. Š., zastoupené Jiřím Hrbkem, advokátem se sídlem Praha 4 - Modřany, Komořanská 63, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. května 2011 č. j. 28 Co 153/2011-56, spojené s návrhem na přiznání náhrady nákladů zastoupení, takto:
I. Řízení se zastavuje.

II. Náhrada nákladů zastoupení před Ústavním soudem se stěžovatelce nepřiznává.
Odůvodnění

1. Ústavnímu soudu byla dne 25. července 2011 doručena ústavní stížnost, kterou se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví uvedeného usnesení z důvodu porušení svého základního práva na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny.

2. Napadeným usnesením potvrdil Městský soud v Praze jako odvolací soud usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 20. prosince 2010 č. j. 54 EXE 4453/2010-26, kterým byla nařízena exekuce na základě rozhodčího nálezu rozhodce Bc. P. V. ze dne 10. listopadu 2010 sp. zn. 30921/2010 k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 4 517,40 Kč a k úhradě nákladů rozhodčího řízení, nákladů exekuce a nákladů oprávněného.

3. Dne 26. července 2012 obdržel Ústavní soud podání, kterým stěžovatelka vzala svou ústavní stížnost zpět s ohledem na skutečnost, že pravomocným soudním rozhodnutím byl zrušen exekuční titul, ohledně jehož nesprávné aplikace soudem v exekučním řízení podala stěžovatelka ústavní stížnost. Za těchto okolností Ústavnímu soudu nezbylo, než řízení o ústavní stížnosti podle § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, usnesením zastavit.

4. Současně se zpětvzetím ústavní stížnosti požádala stěžovatelka o přiznání práva na náhradu nákladů právního zastoupení v řízení před Ústavním soudem, neboť jako starobní důchodkyně, navíc insolventní a rozvedená, nemá dostatečné prostředky k placení nákladů souvisejících s právním zastoupením. K doložení těchto tvrzení přiložila kopie usnesení Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 8. září 2011 č. j. 4 C 11/2011-103, kterým jí bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků, dále výměry důchodu a usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. května 2012 č. j. MSPH 94 INS 23341/2011-B-19, kterým bylo schváleno její oddlužení.
5. Ústavní soud nicméně návrhu stěžovatelky vyhovět nemohl. Ustanovení § 83 zákona o Ústavním soudu připouští možnost přiznání náhrady nákladů zastoupení za předpokladu, že ústavní stížnost nebyla odmítnuta. Zastavení řízení tento předpoklad zdánlivě splňuje, neboť jde o jiný výsledek než odmítnutí ústavní stížnosti. Nelze však opominout, že účelem uvedeného ustanovení je omezení této možnosti toliko na případy, kdy jsou splněny podmínky meritorního přezkumu ústavní stížnosti. V případě zastavení řízení Ústavní soud pochopitelně nezkoumá, zda by ústavní stížnosti bylo možné vyhovět nebo ji zamítnout, nebo dokonce, zda vůbec splňuje zákonem stanovené podmínky pro věcný přezkum. Pokud by přitom akceptoval možnost přiznání náhrady nákladů zastoupení i v případě zastavení řízení, pak by tím vlastně umožnil, aby se ji mohli domáhat i ti stěžovatelé, u nichž by v případě, že by k zpětvzetí nedošlo, takováto možnost vůbec nebyla dána. Jako příklad lze uvést ústavní stížnost, jež by byla jednoznačně nepřípustná pro nevyčerpání všech procesních prostředků, stěžovatel by ji však vzal zpět.

6. V dané věci si je Ústavní soud vědom důvodů, které stěžovatelku vedly k zpětvzetí její ústavní stížnosti, přiznání náhrady nákladů zastoupení vůči státu by však vyžadovalo předběžné vypořádání se s její důvodností, k čemuž za této procesní situace přistoupit nelze. Z tohoto důvodu tuto náhradu stěžovatelce nepřiznal.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. září 2012

Vojen Güttler v. r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.