I. ÚS 2150/13
I.ÚS 2150/13 ze dne 18. 9. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Miladou Tomkovou o ústavní stížnosti Antona Danka, proti příkazu soudního exekutora Jana Grosama, Exekutorský úřad Praha 6, Bělohorská 270/17, ze dne 16. 5. 2013 č. j. 025 Ex 14634/09-37, k úhradě nákladů exekuce, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Včas podanou ústavní stížností se stěžovatel s tvrzením o porušení svých práv domáhal zrušení shora označeného rozhodnutí, jímž byl v exekučním řízení vedeném u Okresního soudu v Karviné - pobočky v Havířově pod sp. zn. 129 Nc 2759/2009, zavázán povinností k úhradě nákladů exekuce v částce 11 955 Kč a nákladů oprávněné UniCredit Bank Czech Republic, a. s., ve výši 6 830 Kč.
Vzhledem k tomu, že stěžovatel nerespektoval ustanovení § 29, § 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), jež ukládají fyzickým osobám v řízení před Ústavním soudem povinné zastoupení advokátem, vyzval Ústavní soud stěžovatele, aby ve lhůtě 30 dnů vadu svého návrhu spočívající v absenci právního zastoupení odstranil, stěžovatele zároveň poučil o tom, že v případě neodstranění vady bude jeho ústavní stížnost odmítnuta. Výzva byla stěžovateli doručena dne 23. 7. 2013.

Stěžovatel vady ústavní stížnosti neodstranil, v podání ze dne 29. 7. 2013 pouze požádal, aby mu Ústavní soud "přidělil bezplatného advokáta". Ústavní soud na tuto žádost nepovažoval za nutné reagovat, neboť stěžovateli společně s výzvou k odstranění vad poskytl informaci, že stěžovatelům neustanovuje právní zastoupení advokátem a že v případě problémů s jeho obstaráním je možné obrátit se na Českou advokátní komoru.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel vytýkané vady ústavní stížnosti neodstranil, Ústavnímu soudu nezbylo než ústavní stížnost odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. září 2013

Milada Tomková, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.