I. ÚS 214/05
I.ÚS 214/05 ze dne 9. 6. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele V. K., takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 12. 4. 2005 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání V. K. (dále jen "stěžovatel") označené jako "ústavní stížnost". Tímto podáním stěžovatel napadl rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, sp. zn. 5 To 432/2004, kterým byl uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1, 3 trestního zákona a trestným činem nedovoleného ozbrojování podle § 185 odst. 1 trestního zákona a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání šesti let. Napadený rozsudek nabyl právní moci dne 15. 1. 2002.

Vzhledem k tomu, že podání stěžovatele nesplňovalo náležitosti návrhu na zahájení řízení podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad jeho podání tak, aby splňovalo požadavky řádného návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem. K odstranění vad mu byla stanovena lhůta 30 dnů ode dne doručení výzvy. Výzva obsahovala poučení, že návrh ústavní stížnosti bude podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnut, pokud stěžovatel ve stanovené lhůtě neodstraní vytýkané vady. Tato výzva byla stěžovateli doručena dne 20. 4. 2005.

Ústavní soud zjišťuje, že soudcovská lhůta, určená k odstranění vad návrhu na zahájení řízení, marně uplynula dne 20. 5. 2005. Výzvou vytýkané vady návrhu na zahájení řízení nebyly odstraněny ani do dnešního dne, proto soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení, usnesením návrh, podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. června 2005

František Duchoň soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.