I. ÚS 2044/12
I.ÚS 2044/12 ze dne 20. 9. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatelky R. S., zastoupené JUDr. Petrem Kočím, Ph.D., advokátem se sídlem Opletalova 1535/4, 110 00 Praha 1, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 3. 2012, č. j. 30 Cdo 360/2011-119, a proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. 5. 2010, č. j. 58 Co 141/2010-105, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 1. 6. 2012, se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí.
Ústavní stížnost nesplňovala náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v zákoně o Ústavním soudu - nebyla odůvodněna. To však bylo zřejmé i advokátu stěžovatelky, který ústavní stížnost sepsal, protože v ústavní stížnosti bylo napsáno: "Podrobné vysvětlení důvodů ústavní stížnosti bude předmětem samostatného podání, které stěžovatelka Ústavnímu soudu prostřednictvím svého právního zástupce následně zašle.".

I přes tento slib ústavní stížnost po více než tři měsíce odůvodněna nebyla. Ústavní soud by za této situace mohl ústavní stížnost odmítnout bez dalšího (tedy aniž by vyzýval k odstranění vady ústavní stížnosti). To proto, že smyslem výzvy k odstranění vad je poučení (informování) stěžovatele o tom, o čemž se předpokládá, že stěžovatel neví - tedy že jeho ústavní stížnost není bezvadná. V nyní posuzované věci by však vysvětlený smysl výzvy k odstranění vady ústavní stížnosti zjevně nemohl být naplněn, neboť samotná ústavní stížnost deklaruje, že si je vědoma, že perfektní není (viz citace relevantní části ústavní stížnosti v textu shora). Ostatně, advokát stěžovatelky v řízení o ústavní stížnosti již jiné stěžovatele - jak je zřejmé z evidence Ústavního soudu - mnohokrát zastupoval, takže i proto mu musí objektivně být známy požadavky kladené na ústavní stížnost.

Přesto Ústavní soud, usiluje být v nynější věci vstřícný vůči stěžovatelce, stanovil jí cestou jejího advokáta lhůtu k odstranění vad ústavní stížnosti. Současně upozornil, že nebude-li vada ve stanovené lhůtě odstraněna, Ústavní soud podání (ústavní stížnost) ve smyslu § 43 odst. 1 písmeno a) zákona o Ústavním soudu odmítne.

Ani ve stanovené lhůtě však vady návrhu neodstraněny nebyly.

Proto Ústavní soud ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. září 2012

Vojen Güttler, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.