I. ÚS 202/05
I.ÚS 202/05 ze dne 8. 6. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky T. M., takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním předaným k poštovní přepravě dne 4. 4. 2005, které si stěžovatelka sepsala sama, napadla postup Okresního soudu Plzeň - město ve sporu o výpověď z nájmu bytu, kde vystupovala jako žalovaná.

Vzhledem ke skutečnosti, že podání stěžovatelky nesplňovalo náležitosti řádného návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem, vyzval Ústavní soud stěžovatelku k odstranění vad jejího návrhu přípisem ze dne 11. 4. 2005, který jí byl doručen dne 13. 4. 2005. Stěžovatelku upozornil, že pokud ve lhůtě 30 dnů od doručení této výzvy nedojde Ústavnímu soudu řádný návrh, v němž budou vady odstraněny, bude její návrh odmítnut. Ústavní soud stěžovatelku dále vyzval k tomu, aby si zvolila advokáta, který by ji v řízení před Ústavním soudem zastupoval, neboť v řízení před Ústavním soudem je předepsáno povinné zastoupení advokátem.

Dne 12. 5. 2005 byla Ústavnímu soudu doručena žádost stěžovatelky o prodloužení lhůty a žádost o ustanovení zástupce. Sdělením ze dne 16. 5. 2005, doručeným stěžovatelce 18. 5. 2005, byla lhůta k odstranění vad podání prodloužena o 15 dní. Stěžovatelka byla upozorněna, že Ústavní soud advokáta ustanovit nemůže.

Dne 16. 5. 2005 byla Okresním soudem Plzeň - město postoupena Ústavnímu soudu, spolu se spisem sp. zn. 16 C 60/2003, stížnost stěžovatelky, zaslaná do tohoto spisu obecného soudu. Obsahově byla tato stížnost identická s tou, kterou stěžovatelka poslala Ústavnímu soudu dne 5. 4. 2005.

Stěžovatelka vady svého návrhu neodstranila v prodloužené lhůtě a neučinila tak ani do dnešního data. Protože stěžovatelka neodstranila vady návrhu ve lhůtě jí k tomu určené, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, její návrh odmítl podle § 43 odst. 1 písm. a) ZÚS.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. června 2005

František Duchoň soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.