I. ÚS 201/05
I.ÚS 201/05 ze dne 15. 6. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem Ivanou Janů ve věci navrhovatele K. B., takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel, který své podání označil jako žádost o přezkoumání jednacích čísel, byl vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy a poučen o tom, že dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu neodstraněním vad návrhu v dané lhůtě je dán důvod k jeho odmítnutí.

Výše uvedená výzva byla dle dodejky navrhovateli doručena dne 12. 5. 2005.

Dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu nejsou-li odstraněny vady návrhu ve lhůtě k tomu určené soudce zpravodaj mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne.

Navrhovatel v určené lhůtě vady návrhu neodstranil. Z tohoto důvodu se jím Ústavní soud, vázán citovaným zákonem, nemohl věcně zabývat. S ohledem na dané skutečnosti Ústavní soud rozhodl tak, jak je ve výroku usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. června 2005

JUDr. Ivana Janů soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.