I. ÚS 2004/17
I.ÚS 2004/17 ze dne 17. 7. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Tomášem Lichovníkem ve věci návrhu J. D., toho času ve Věznici Vinařice, na přezkum usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 9 To 97/2016 ze dne 15. 2. 2017, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění
Ústavní soud odmítl návrh, který vyhodnotil jako ústavní stížnost směřující proti v záhlaví označenému soudnímu rozhodnutí, dle § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších změn (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), jako nepřípustný. Z podání navrhovatele, jakož i příslušných údajů o daném trestním řízení, dostupném na oficiálním portálu Ministerstva spravedlnosti http://infosoud.justice.cz, totiž vyplývá, že jde o usnesení odvolacího soudu, kterým nebylo vyhověno odvolání navrhovatele proti odsuzujícímu rozsudku Krajského soudu v Praze sp. zn. 4 T 34/2015 ze dne 10. 8. 2016. Takové rozhodnutí lze přitom napadnout dovoláním, které dle uvedených údajů také bylo podáno, ale dosud o něm nebylo rozhodnuto. Z toho je tedy zřejmé, že v posuzované věci není splněna podmínka vyčerpání všech relevantních procesních prostředků, které navrhovateli právní řád k ochraně jeho práv poskytuje (§ 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). Tudíž je v tomto stádiu návrh předčasný.

Návrh na zahájení řízení současně nesplňuje podmínku povinného právního zastoupení v řízení před Ústavním soudem ve smyslu § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu. Nicméně s ohledem na shora uvedený závěr o nepřípustnosti návrhu je patrné, že ani případné odstranění této formální vady nemůže změnit nic na jeho osudu. Z těchto důvodů Ústavní soud stěžovatele nevyzýval k jejímu odstranění a rovnou přistoupil k odmítnutí návrhu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 17. července 2017

Tomáš Lichovník v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.