I. ÚS 20/05
I.ÚS 20/05 ze dne 22. 2. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatelky M. K., proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec č.j. 29 Co 7/2003-111 ze dne 30. 9. 2004, t a k t o :

Ústavní stížnost se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Ústavní stížností brojí stěžovatelka proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, č.j. 29 Co 7/2003-111 ze dne 30. 9. 2004, kterým byl potvrzen rozsudek soudu I. stupně. Stěžovatelka namítá, že rozhodnutím odvolacího soudu bylo porušeno její právo na spravedlivý proces podle čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Dříve než může Ústavní soud přistoupit k věcnému projednání ústavní stížnosti, je povinen zkoumat, zda jsou splněny předpoklady zahájení řízení o ústavní stížnosti, stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Podle ustanovení § 72 odst. 3 citovaného zákona lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení.

Podle sdělení Okresního soudu v České Lípě sp. zn. 7 C 2147/2001 ze dne 4. 2. 2005 a podle fotokopie dodejky, jíž byl napadený rozsudek odvolacího soudu doručován, převzal tento rozsudek zástupce stěžovatelky ing. J. K. dne 8. 11. 2004. Lhůta k podání ústavní stížnosti tedy skončila v pátek dne 7. 1. 2005. Ústavní stížnost však byla podána k poštovní přepravě doporučeným dopisem R 014302 dne 10. 1. 2005, tedy opožděně.

Ústavnímu soudu proto nezbylo než ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu odmítnout, protože byla podána po lhůtě stanovené pro její podání tímto zákonem.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. února 2005


JUDr. Vojen Güttler v.r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.