I. ÚS 198/05
I.ÚS 198/05 ze dne 24. 6. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ivanou Janů o ústavní stížnosti stěžovatele V. M., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8.3.2005, č.j. 34 C 5/2005-111, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 4.4.2005 návrh na zahájení řízení ve věci ústavní stížnosti stěžovatele V. M. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8.3.2005, č.j. 34 C 5/2005-111, jímž bylo zastaveno řízení proti České republice o ochranu osobnosti s návrhem na přiznání nemajetkové újmy ve výši 150 000 000,- Kč; v návrhu na zahájení řízení stěžovatel uplatňoval i právo na právní pomoc v řízení před Ústavním soudem. Protože návrh nesplňoval náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, byl stěžovatel vyzván k odstranění vad podání ve lhůtě 30 dnů, kterou mu Ústavní soud k tomu určil, přičemž byl výslovně upozorněn na možnost požádat o určení advokáta Českou advokátní komoru. Výzva k odstranění vad návrhu byla stěžovateli doručena 17.5.2004, který na ni sice reagoval, přičemž sdělil, že ji považuje za šikanu, vytýkané vady však neodstranil.

Vzhledem k tomu, že vady návrhu nebyly v určené lhůtě odstraněny, Ústavní soud návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. června 2005

Ivana Janů soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.