I. ÚS 197/10
I.ÚS 197/10 ze dne 11. 3. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ivanou Janů o návrhu společnosti Rapid, spol. s.r.o., sídlem Orlí 480/7, Brno, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 22.1.2010 ústavní stížnosti obchodní společnosti Rapid, spol. s.r.o., R. Š. a S. Š. (též jednajícími jménem společnosti Rapid, spol. s.r.o.), která však nesplňovala náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.
Všichni tři stěžovatelé byli Ústavním soudem vyzváni k odstranění vad podání tak, aby splňovalo předepsané náležitosti, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy. Tato výzvy byla společnosti Rapid, spol. s.r.o., doručena 2.2.2010, R. Š. a S. Š. dne 3.2.2010. Žádný ze stěžovatelů v určené lhůtě na výzvu nereagoval. Po jejím uplynutí R. Š. a S. Š. dne 5.3.2010 doručili Ústavnímu soudu návrh na zrušení § 29 a § 30 zák. č. 182/1993 Sb., návrh na zrušení § 72 odst. 3 zák. č. 182/1993 Sb. a žádost o prodloužení lhůty.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelé ve stanovené lhůtě vady podání neodstranili, Ústavní soud návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítl. K žádosti o prodloužení lhůty přitom nemohl přihlédnout, protože byla doručena (i odeslána) až po uplynutí původně určené lhůty.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. března 2010

Ivana Janů, v.r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.