I. ÚS 1915/17
I.ÚS 1915/17 ze dne 26. 7. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele JUDr. Lumíra Mondoka, proti rozhodnutí Rady České televize ze dne 26. 4. 2017 o zvolení Ing. Petra Dvořáka generálním ředitelem České televize, za účasti Rady České televize, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

1. Ústavní stížností se stěžovatel s odkazem na údajné porušení čl. 1, čl. 2 a čl. 15, čl. 17, čl. 21 a čl. 22 Listiny základních práv a svobod, jakož i čl. 10 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod domáhal zrušení shora uvedeného rozhodnutí. Uvedl, že Rada České televize na svém zasedání dne 26. dubna v 16 hodin 32 minut zvolila staronovým generálním ředitelem České televize Ing. Petra Dvořáka na další šestileté období. Stěžovatel své oprávnění podat proti tomuto rozhodnutí ústavní stížnost dovozuje ze zákonné úpravy, která jej zavazuje k pravidelnému finančnímu přispívání na činnost České televize jako veřejnoprávního média částkou, která v současné době činí 1 620 Kč ročně.
2. Ústavní soud se nejdříve musí zabývat tím, zda jsou splněny všechny formální náležitosti, kladené na ústavní stížnost. Podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") je stěžovatelem fyzická nebo právnická osoba podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její ústavně zaručené základní právo nebo svoboda.

3. Ústavní soud v minulosti opakovaně judikoval, že česká právní úprava řízení o ústavní stížnosti nezná tzv. actio popularis, a proto striktně vychází z toho, že navrhovatel musí být účastníkem napadeného řízení. Výjimku představuje toliko situace, kdy bylo rozhodnuto o právech fyzické nebo právnické osoby, přestože účastníkem daného řízení nebyla. V takovém případě by pravomocné rozhodnutí ve vztahu k této osobě představovalo "jiný zásah orgánu veřejné moci" ve smyslu § 87 odst. 1 písm. d) Ústavy. Stěžovatel by musel být, jak shora zdůrazněno, napadeným zásahem orgánu veřejné moci sám postižen, k čemuž zjevně nedošlo. Stěžovatel nebyl účastníkem zasedání, na kterém dne 26. dubna zvolila Rada České televize generálním ředitelem České televize Ing. Petra Dvořáka a není proto osobou oprávněnou k podání ústavní stížnosti proti tomuto rozhodnutí.

4. Z uvedeného důvodu byla ústavní stížnost odmítnuta podle § 43 odst. 1 písm. c) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. července 2017

David Uhlíř v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.