I. ÚS 184/05
I.ÚS 184/05 ze dne 26. 4. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem JUDr. Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele V. H. proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 17. 1. 2003, sp. zn. 10 C 159/99, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. 6. 2003, sp. zn. 11 Co 159/2003, a rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 9. 2004, sp. zn. 30 Cdo 1183/2004, t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatel se podáním ze dne 15. 3. 2005, doručeným Ústavnímu soudu dne 31. 3. 2005 prostřednictvím Obvodního soudu pro Prahu 4, domáhal zrušení v záhlaví uvedených rozsudků a zároveň požádal o ustanovení zástupce.

Podle ustanovení § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZÚS"), lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje. Tato lhůta počíná dnem následujícím po doručení rozhodnutí, přičemž za poslední procesní prostředek se považuje řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 9. 2004, sp. zn. 30 Cdo 1183/2004, byl stěžovateli doručen dne 8. 11. 2004. Lhůta k podání ústavní stížnosti začala běžet dnem následujícím po doručení rozsudku stěžovateli. Lhůta v délce 60 dnů pro podání ústavní stížnosti tedy uplynula více než 2 měsíce před tím, než stěžovatel návrh podal. Protože nebyly splněny formální předpoklady k projednání ústavní stížnosti, nemohl se Ústavní soud zabývat jejím obsahem. Za této situace by bylo zcela nadbytečné vyzývat stěžovatele k odstranění vad podání a požadovat po něm, aby si pro řízení před Ústavním soudem sám zajistil povinné právní zastoupení, protože Ústavní soud podle své ustálené judikatury právního zástupce neustanovuje. S odkazem na výše uvedené Ústavnímu soudu nezbylo než ústavní stížnost odmítnout jako návrh podaný po lhůtě [§ 43 odst. 1 písm. b) ZÚS].

Poučení:Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. dubna 2005

JUDr. František Duchoň soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.