I. ÚS 1833/12
I.ÚS 1833/12 ze dne 18. 6. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ivanou Janů ve věci návrhu navrhovatele L. H., podaném JUDr. Alfrédem Šrámkem, advokátem, se sídlem Českobratrská 2, 702 00 Ostrava, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Dne 17. 5. 2012 bylo Ústavnímu soudu doručeno shora označené podání. Protože toto podání nesplňovalo náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), konkrétně k němu nebyla přiložena žádná plná moc a chyběla též kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva, Ústavní soud podateli zaslal výzvu k odstranění vad návrhu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy s poučením o tom, že dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu neodstraněním vad návrhu v dané lhůtě je dán důvod k jeho odmítnutí.

Výše uvedená výzva byla dle doručenky podateli doručena dne 4. 6. 2012.

V odpovědi na danou výzvu podatel Ústavnímu soudu zaslal nezbytnou kopii rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva. Pokud však jde o plnou moc, podatel sdělil, že tuto z podstaty věci nemá, neboť trestní řízení je vedeno jako proti uprchlému, obhajoba není s navrhovatelem v kontaktu a k podání ústavní stížnosti se cítí být povolán jakožto ustanovený obhájce uprchlého.
K této argumentaci podatele je Ústavní soud nucen konstatovat, že řízení před Ústavním soudem není pokračováním řízení trestního a stěžovatel v něm nemá postavení obviněného (případně obžalovaného či odsouzeného). Povinná účast advokáta na straně stěžovatele není obhajobou, nýbrž právním zastoupením osoby, která jako navrhovatel řízení před Ústavním soudem podáním ústavní stížnosti zahajuje. Kogentními ustanoveními § 29, 30 a 31 zákona o Ústavním soudu je vázán nejen Ústavní soud, ale přirozeně i soud obecný. Nedostatek právního zastoupení v řízení před Ústavním soudem tak nemůže být zhojen opatřením obecného soudu vydaným pro účely trestního řízení. S tímto výkladem ostatně koresponduje i ustanovení § 41 odst. 5 zákona č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním, které dobu trvání zmocnění ustanoveného obhájce vymezuje (obdobně viz usnesení Ústavního soudu ze dne 6. října 2004 sp. zn. IV. ÚS 291/04 a ze dne 27. listopadu 2009 sp. zn. II. ÚS 2484/09).

Dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, nejsou-li odstraněny vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, soudce zpravodaj mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne.

Vady návrhu v určené lhůtě odstraněny nebyly. Z tohoto důvodu se jím Ústavní soud, vázán citovaným zákonem, nemohl věcně zabývat. S ohledem na dané skutečnosti Ústavní soud rozhodl tak, jak je ve výroku usnesení uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. června 2012

Ivana Janů soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.