I. ÚS 181/05
I.ÚS 181/05 ze dne 22. 11. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Ivany Janů a soudců Františka Duchoně (soudce zpravodaj) a Vojena Güttlera ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů Ing. L. N. a M. N., zastoupených JUDr. Jiřím Juříčkem, advokátem se sídlem Brno, Údolní 5, proti příkazu k domovní prohlídce vydanému Městským soudem v Brně dne 23. 2. 2005, sp. zn. 70 Nt 1531/2005, t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Včasnou ústavní stížností se Ing. L. N. a M. N. (dále jen "stěžovatelé") domáhali zrušení uvedeného příkazu k domovní prohlídce, pro porušení čl. 12 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). V ústavní stížnosti uvedli, že domovní prohlídka je přípustná pouze v případě, kdy její provedení je zcela důvodné a natolik naléhavé, že odůvodňuje průlom do ústavně zaručeného práva. V jejich případě tato podmínka splněna nebyla.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem (§ 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb.)

Po přezkoumání obsahu ústavní stížnosti a příkazu k domovní prohlídce Ústavní soud nezjistil žádný zásah do ústavně zaručených práv stěžovatelů.

Z výrokové části označeného příkazu městského soudu je patrno, že domovní prohlídka byla nařízena na den 24. 2. 2005, za účelem zajištění účetních dokladů pro potřeby trestního řízení. Z obsahu ústavní stížnosti vyplývá, že domovní prohlídka nebyla provedena. Pracovníci policie se sice v uvedený den, tj. 24. 2. 2005, dostavili k domu stěžovatelů, ale k vykonání domovní prohlídky nepřistoupili, neboť se spokojili s tvrzením stěžovatelů, že se v uvedeném domě nenacházejí žádné doklady, týkající se podnikání a účetnictví společnosti ITL, a. s., tj. věci důležité pro trestní řízení.

S ohledem na shora uvedené je zřejmé, že k tvrzenému zásahu do ústavně zaručených práv stěžovatelů nemohlo dojít, neboť k vykonání domovní prohlídky nebylo vůbec přistoupeno. Proto ani označený příkaz k neuskutečněné domovní prohlídce nemohl zasáhnout do jejich ústavně zaručených práv. Navíc, uvedený příkaz byl vydán jako zákonný podklad k vykonání domovní prohlídky, která se měla uskutečnit v přesně stanovený, konkrétní den, ale neuskutečnila se. Z tohoto důvodu již nemůže být zákonným podkladem pro přípustnou domovní prohlídku.

V návaznosti na výše uvedené Ústavní soud návrh stěžovatelů, bez přítomnosti účastníků a mimo ústní jednání, odmítl jako zjevně neopodstatněný podle § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. listopadu 2005

Ivana Janů předsedkyně I. senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.