I. ÚS 1795/13
I.ÚS 1795/13 ze dne 9. 9. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaroslavem Fenykem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o ústavní stížnosti stěžovatelů 1) Ing. Huyen Tran Chytkove, 2) Miroslava Chytky a 3) Michala Chytky, všech bez právního zastoupení, směřující proti výzvě Exekutorského úřadu Praha 10, JUDr. Igora Ivanka, soudního exekutora, ze dne 4. 9. 2012, č.j. 167 EX 506/09-168, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

1. Ústavní soud obdržel dne 5. 6. 2013 ústavní stížnost stěžovatelů ze dne 2. 6. 2013, jíž se stěžovatelé domáhali zrušení výzvy Exekutorského úřadu Praha 10, JUDr. Igora Ivanka, soudního exekutora, ze dne 4. 9. 2012, č.j. 167 EX 506/09-168.
2. Dříve než může Ústavní soud přistoupit k projednání a rozhodnutí věci samé, musí prověřit, zda jsou splněny všechny formální podmínky stanovené pro ústavní stížnost zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

3. Podle § 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu je ústavní stížnost oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem.

4. V souladu s výše uvedeným jsou tak k podání ústavní stížnosti oprávněny pouze ty fyzické či právnické osoby, do jejichž základních práv bylo zasaženo rozhodnutím nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci, tedy typicky osoby, které byly účastníky řízení, v němž bylo vydáno pravomocné rozhodnutí, které je ústavní stížností napadeno. Aktivně legitimovány naopak nejsou osoby, které účastníky příslušného řízení nebyly, ale podávají ústavní stížnost za jiného (často jde o okruh osob, které jsou s osobou, do jejíchž ústavně zaručených práv mělo být ze strany orgánu veřejné moci zasaženo, v příbuzenském vztahu).

5. Tak tomu bylo i v posuzovaném případě. Z výzvy Exekutorského úřadu Praha 10, JUDr. Igora Ivanka, soudního exekutora, ze dne 4. 9. 2012, č.j. 167 EX 506/09-168, která byla přiložena k ústavní stížnosti, bylo zjištěno, že účastníkem řízení, v jehož rámci byla předmětná výzva vydána, je toliko stěžovatel 2) Miroslav Chytka, nikoli stěžovatelé 1) Ing. Huyen Tran Chytkova a 3) Michal Chytka.

6. Vzhledem ke skutečnosti, že stěžovatelé 1) Ing. Huyen Tran Chytkova a 3) Michal Chytka nejsou účastníky řízení vedeného u Exekutorského úřadu Praha 10, JUDr. Igora Ivanka, soudního exekutora, pod sp. zn. 167 EX 506/09, nejedná se o osoby oprávněné k podání ústavní stížnosti ve smyslu § 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

7. Podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu musí být každá fyzická nebo právnická osoba, která je účastníkem nebo vedlejším účastníkem řízení před Ústavním soudem, zastoupena advokátem.

8. Vzhledem ke skutečnosti, že podání stěžovatele 2) Miroslava Chytky nesplňovalo výše uvedenou náležitost, když k ústavní stížnosti nebyla přiložena plná moc udělená advokátu k zastupování tohoto stěžovatele v řízení před Ústavním soudem, vyzval Ústavní soud stěžovatele k jejímu předložení, a to ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení výzvy k odstranění vad podání. Ústavní soud stěžovatele současně upozornil, že nebude-li uvedený nedostatek ve stanovené lhůtě odstraněn, bude Ústavní soud nucen ústavní stížnost dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout. Výzva k odstranění vad podání byla stěžovateli doručena dne 30. 7. 2013. Tímto dnem tak stěžovateli počala běžet lhůta pro odstranění vad podání, která marně uplynula dne 30. 8. 2013.

9. Vzhledem k výše uvedenému tak Ústavnímu soudu nezbylo, než aby soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ústavní stížnost odmítl, a to dílem pro zjevnou neoprávněnost navrhovatelů ve smyslu § 43 odst. 1 písm. c) zákona o Ústavním soudu a dílem pro neodstraněné vady dle § 43 odst. 1 písm. a) téhož zákona.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. září 2013

Jaroslav Fenyk, v. r. soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.