I. ÚS 1794/12
I.ÚS 1794/12 ze dne 27. 6. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatelky I. A. M., proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 2. 2012, č. j. 4 Ads 16/2012-54, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Stěžovatelka napadla ústavní stížností usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 2. 2012, č. j. 4 Ads 16/2012-54.

Ústavní soud dopisem ze dne 24. 5. 2012 vyzval stěžovatelku, která nebyla zastoupena advokátem, k odstranění vad této ústavní stížnosti s poučením, že stížnost bude odmítnuta, pokud neodstraní vady do 20 dnů od doručení této výzvy.

Uvedená výzva byla stěžovatelce doručena dne 31. 5. 2012.

Stěžovatelka dopisem ze dne 20. 6. 2012 mimo jiné sdělila, že na svém návrhu trvá, avšak "advokáta nechce, neboť nejen v tomto spatřuje střet zájmu, kdy v minulosti již na tento problém poukazovala".

Ústavní soud z evidence svých věcí zjistil, že stěžovatelka byla již v minulosti v řadě případů poučena o povinnosti být v řízení o ústavní stížnosti zastoupena advokátem a pro tuto vadu byly její ústavní stížnosti odmítnuty (srov. sp. zn. III. ÚS 692/11, III. ÚS 3707/10, I. ÚS 2312/10, III. ÚS 1772/10, IV. ÚS 924/10).

Za tohoto stavu Ústavní soud konstatuje, že vady návrhu v uvedené lhůtě ani v této souzené věci odstraněny nebyly.
Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad návrhu uplynula marně.

Proto soudce zpravodaj ústavní stížnost odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. června 2012

Vojen Güttler soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.