I. ÚS 1771/09
I.ÚS 1771/09 ze dne 19. 2. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Františkem Duchoněm o ústavní stížnosti stěžovatele MUDr. J. J., CSc., bez právního zastoupení, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 7. 7. 2009, stěžovatel, zastoupen advokátkou JUDr. M. E., navrhl zrušení usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 23. 4. 2009, čj. 22 Co 151/2009 - 3822, ve spojení s usnesením Okresního soudu Praha - východ ze dne 23. 8. 2007, čj. 30 P 216/98 - 3216.
Dne 9. 10. 2009 bylo Ústavnímu soudu doručeno sdělení JUDr. M. E. o tom, že stěžovatel jí vypověděl dne 10. 11. 2009 plnou moc k zastupování v řízení o ústavní stížnosti. Vzhledem k tomu, že poté ústavní stížnost stěžovatele nesplňovala náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále "zákon o Ústavním soudu"), byl dopisem ze dne 11. prosince 2009 a opakovaně ze dne 20. ledna 2010 poučen o tom, že v řízení před Ústavním soudem musí být, v souladu s ustanovením § 30 a § 31 zákona o Ústavním soudu, zastoupen advokátem. Zároveň byl vyzván k tomu, aby sdělil jméno advokáta, který jej bude v řízení před Ústavním soudem zastupovat.

Prostřednictvím shora zmíněné opakované výzvy byl stěžovatel poučen o tom, že pokud tento požadavek nesplní do sedmi dnů od jejího doručení, bude jeho Ústavní stížnost odmítnuta podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu. Opakovaná výzva Ústavního soudu byla stěžovateli doručena v souladu s ustanovením § 49 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dne 2. února 2010. Stěžovatel v určené lhůtě na výzvu odpovídajícím způsobem nereagoval.

Ústavnímu soudu proto nezbylo než jeho ústavní stížnost odmítnout podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, neboť ve lhůtě k tomu určené neodstranil vadu spočívající v nedostatku právního zastoupení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. února 2010

František Duchoň, v. r. soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.