I. ÚS 1694/17
I.ÚS 1694/17 ze dne 15. 8. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové a soudců Tomáše Lichovníka a Davida Uhlíře ve věci ústavní stížnosti stěžovatele G. B., zastoupeného JUDr. Jiřím Novákem, advokátem, se sídlem Sokolská 60, Praha 2, vedené pod sp. zn. I. ÚS 1694/17, a ústavní stížnosti téhož stěžovatele, zastoupeného týmž advokátem, vedené pod sp. zn. I. ÚS 2489/17, o spojení věcí, takto:
Ústavní stížnosti dosud vedené pod sp. zn. I. ÚS 1694/17 a I. ÚS 2489/17 se spojují ke společnému řízení a budou nadále vedeny pod sp. zn. I. ÚS 1694/17.
Odůvodnění:
Podle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 112 odst. 1 občanského soudního řádu, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí, nebo se týkají týchž účastníků či týchž rozhodnutí.

Obě uvedené stížnosti tyto podmínky naplňují, neboť napadají rozhodnutí vydaná v tomtéž řízení; první z nich brojí proti rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky týkajícího se přezkoumání zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, druhá z nich napadá rozhodnutí obecných soudů o vině a trestu vydaná v tomtéž trestním řízení proti stěžovateli. Z důvodu hospodárnosti a efektivity řízení proto Ústavní soud spojil tyto věci ke společnému řízení.

Soudcem zpravodajem v této věci bude v souladu s rozhodnutím pléna Ústavního soudu o ustavení senátů ze dne 8. 12. 2015 č. Org. 60/15 v platném znění a s rozvrhem práce pro rok 2017 č. Org 1/17 soudkyně Kateřina Šimáčková.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. srpna 2017

Kateřina Šimáčková, v. r. předsedkyně senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.