I. ÚS 169/05
I.ÚS 169/05 ze dne 22. 6. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Ing. P. Ch., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 12. 2004, čj. 53 Co 485, 486/2004 - 35, usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 25. 8. 2004, čj. 25 C 312/2003 - 30, a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 15. 7. 2004, čj. 25 C 312/2003 - 28,takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním, předaným k poštovní přepravě dne 24. 3. 2005, které stěžovatel sepsal sám, napadl v záhlaví uvedená rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 5 a Městského soudu v Praze. Toto podání nesplňovalo náležitosti návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem.

Ústavní soud proto vyzval stěžovatele k odstranění vad tohoto podání přípisem ze dne 4. 4. 2005, který stěžovatel obdržel dne 22. 4. 2005. Ve výzvě Ústavní soud mj. konstatoval, že dne 25. 3. 2005 bylo Ústavnímu soudu doručeno stěžovatelovo podání ze dne 22. 3. 2005, ve kterém napadl postup obecných soudů ve věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 25 C 312/2003 a stěžovatele upozornil, že pokud ve lhůtě 30 dnů od doručení této výzvy nedojde Ústavnímu soudu řádná ústavní stížnost, jíž budou vady návrhu odstraněny, bude návrh odmítnut. Ústavní soud rovněž stěžovatele vyzval k tomu, aby si zvolil advokáta, který by ho v řízení před Ústavním soudem zastupoval, nebo v případě, že mu bude právní pomoc advokátem odmítnuta, aby se obrátil na Českou advokátní komoru.

Stěžovatel v dopise doručeném Ústavnímu soudu dne 13. 5. 2005 požádal o identifikaci věci, které se výzva k odstranění vad týká, s tvrzením, že výzva specifikaci neobsahuje, nebo věc není možné určit s dostatečnou jistotou. Dalším dopisem, doručeným dne 24. 5. 2005, požádal o prodloužení lhůty k opravě svého podání do 20. -30. června 2005.

Jak vyplývá z výše uvedené citace výzvy k odstranění vad, ze dne 4. 4. 2005, stěžovateli byl dostatečně specifikován návrh, u kterého má odstranit vady (věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 25 C 312/2003). Stěžovatel podal ústavní stížnost, která nesplňovala náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZÚS"). Ústavní soud ho srozumitelným způsobem vyzval k odstranění vad a poskytl mu k tomu dostatečně dlouhou dobu. Ústavní soud navíc připomíná, že stěžovatel podal k Ústavnímu soudu celou řadu ústavních stížností, z nichž některé byly již vyřízeny. V rámci řízení o těchto stížnostech byl stěžovatel opakovaně vyzýván k odstranění vad návrhu a je mu tedy již delší dobu známo, že v řízení před Ústavním soudem je povinen mít právní zastoupení advokátem, který návrh k Ústavnímu soudu musí také sepsat.

Protože stěžovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, návrh odmítl podle § 43 odst. 1 písm. a) ZÚS.

Poučení:Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. června 2005

František Duchoň soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.