I. ÚS 1600/17
I.ÚS 1600/17 ze dne 11. 7. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti Jana Fafla, proti usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. června 2015 č. j. 33 L 1057/2014-35, usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20. října 2015 č. j. 8 Co 1742/2015-70 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. března 2017 č. j. 30 Cdo 650/2017-183, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

1. Ústavnímu soudu byl dne 23. května 2017 doručen návrh stěžovatele ve věci o vyslovení přípustnosti převzetí a o dalším držení umístěného ve zdravotním ústavu, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 33 L 1057/2014.
2. Ústavní soud před tím, než přistoupí k meritornímu posouzení ústavní stížnosti, zkoumá, zda ústavní stížnost splňuje požadované náležitosti a zda jsou dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

3. Stěžovatel nebyl pro řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 zákona o Ústavním soudu). Vzhledem k tomu vyzval Ústavní soud stěžovatele k předložení řádné plné moci a ústavní stížnosti sepsané advokátem. Výzva k odstranění vad návrhu byla stěžovateli doručena dne 2. června 2017, přičemž stěžovatel ve stanovené 30 denní lhůtě, která uplynula v pondělí dne 3. července 2017, a to ani přes řádné poučení, vady návrhu neodstranil.

4. Ústavní soud proto podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu podaný návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl z důvodu neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. července 2017

David Uhlíř v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.