I. ÚS 160/05
I.ÚS 160/05 ze dne 12. 5. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele V. P., t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Podáním, předaným k poštovní přepravě dne 17. 3. 2005, které si sepsal sám, napadl stěžovatel rozhodnutí Policie ČR, Obvodního ředitelství Praha II, SKPV, odboru obecné kriminality, čj. ČVS OR II 1271/020-2004, a sdělení Městského státního zastupitelství Praha ze dne 28. 2. 2005, čj. KZN 4572/2005-6.

Podání stěžovatele nesplňovalo náležitosti řádného návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem, proto byl stěžovatel vyzván k odstranění vad ústavní stížnosti přípisem ze dne 29. 3. 2005, který stěžovatel obdržel dne 31. 3. 2005. Ve výzvě stěžovatele upozornil, že pokud ve lhůtě 30 dnů od doručení této výzvy nedojde Ústavnímu soudu řádná ústavní stížnost, jíž budou vady návrhu odstraněny, bude návrh odmítnut. Ústavní soud stěžovatele dále vyzval k tomu, aby si zvolil advokáta, který by ho v řízení před Ústavním soudem zastupoval, nebo v případě, že mu bude právní pomoc advokátem odmítnuta, aby se obrátil na Českou advokátní komoru. Ústavní soud upozornil stěžovatele také na to, že dříve, než se obrátí na Ústavní soud, je povinen vyčerpat všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje [§ 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZÚS")], jinak je stížnost nepřípustná a Ústavní soud takovou stížnost odmítne.

Stěžovatel dopisem, doručeným soudu dne 4. 4. 2005, sdělil, že skutečně nebyly vyčerpány všechny opravné prostředky a bere tedy na vědomí a souhlasí s tím, že jeho stížnost bude odmítnuta.

V poskytnuté lhůtě řádná ústavní stížnost nedošla. V dané věci jsou tedy dány dva procesní důvody pro odmítnutí návrhu stěžovatele. Prvním důvodem bylo neodstranění vad ústavní stížnosti ve lhůtě za tímto účelem poskytnuté, tj. důvod odmítnutí pro neodstranění vad ve smyslu ust. § 43 odst. 1 písm. a) ZÚS. Druhým důvodem pak nevyčerpání všech procesních prostředků, které stěžovateli zákon k ochraně práva poskytuje, a tedy odmítnutí pro nepřípustnost podle § 43 odst. 1 písm. e) ZÚS. Vzhledem k tomu, že pro odmítnutí předmětného návrhu postačuje splnění jen jednoho z výše uvedených důvodů, považuje Ústavní soud za nadbytečné doplňovat argumentaci k naplnění důvodu druhého. Toto rozhodnutí Ústavního soudu pro stěžovatele znamená, že i po skončení celého řízení a vyčerpání všech opravných prostředků bude mít možnost podat novou ústavní stížnost, pokud dojde k závěru, že došlo k porušení jeho ústavně zaručených základních práv.

Protože stěžovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, návrh odmítl podle § 43 odst. 1 písm. a) ZÚS.

Poučení:Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. května 2005

JUDr. František Duchoň, v. r. soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.