I. ÚS 157/05
I.ÚS 157/05 ze dne 30. 6. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele L. S., takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 18. 3. 2005 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání L. S. (dále jen "stěžovatel"). Tímto podáním se stěžovatel domáhal přezkoumání usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 2. 6. 2004, sp. zn. 6 To 57/2004, a usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 3. 2004, sp. zn. 3 Nt 357/2003, kterým bylo podle § 380 odst. 1 trestního řádu rozhodnuto o přípustnosti jeho vydání do Ukrajinské republiky.

Vzhledem k tomu, že podání stěžovatele nesplňovalo náležitosti návrhu na zahájení řízení podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad jeho podání tak, aby splňovalo požadavky řádného návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem. K odstranění vad mu byla stanovena lhůta 30 dnů ode dne doručení výzvy. Výzva obsahovala poučení, že návrh ústavní stížnosti bude podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnut, pokud stěžovatel ve stanovené lhůtě neodstraní vytýkané vady. Tato výzva byla stěžovateli doručena dne 30. 3. 2005.

Na základě jeho žádosti ze dne 20. 4. 2005 mu byla stanovená třicetidenní lhůta prodloužena do 12. 5. 2005. Tento přípis byl stěžovateli doručen dne 3. 5. 2005. Stěžovateli určený advokát JUDr. Gerd Čermák požádal Ústavní soud o zaslání podání stěžovatele a prodloužení lhůty k posouzení podmínek pro podání ústavní stížnosti a případnému odstranění vad vytýkaných ve výzvě Ústavního soudu ze dne 25. 3. 2005. Lhůta byla prodloužena do 10. 6. 2005. V žádosti ze dne 1. 6. 2005 stěžovatel uvedl, že určený advokát odmítl ústavní stížnost podat. Z tohoto důvodu požádal Českou advokátní komoru o určení dalšího advokáta. Proto žádá o další prodloužení lhůty. Na základě této žádosti byla stěžovateli lhůta prodloužena do 24. 6. 2005. Tento přípis obdržel dne 9. 6. 2005.

Ústavní soud zjišťuje, že soudcovská lhůta, určená k odstranění vad návrhu na zahájení řízení, marně uplynula dne 24. 6. 2005. Výzvou vytýkané vady návrhu na zahájení řízení nebyly odstraněny ani do dnešního dne, proto soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení, usnesením návrh, podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. června 2005

František Duchoň soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.