I. ÚS 1557/17
I.ÚS 1557/17 ze dne 15. 8. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou Kateřinou Šimáčkovou ve věci ústavní stížnosti stěžovatele J. Š., t.č. VTOS Nám. Míru 55, Valdice, zastoupeného Mgr. Kateřinou Lukešovou, advokátkou, se sídlem Mladá Boleslav, Klaudiánova 135/1, proti rozhodnutí o uložení kázeňského trestu důtky rozhodnutím Vězeňské služby České republiky - Věznice Heřmanice č. j. VS 14705-259/ČJ-2016-803532 ze dne 1. 12. 2016 a postupu při vyřizování stížnosti proti tomuto rozhodnutí, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

I. 1. Dne 18. 5. 2017 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost stěžovatele proti rozhodnutí Vězeňské služby České republiky - věznice Heřmanice, kterým mu byl 1. 12. 2016 vychovatelem udělen kázeňský trest ve formě důtky podle ustanovení § 46 odst. 3 písm. a) zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen "zákon o výkonu trestu") za vzniklý schodek ve skladu, který měl stěžovatel na starost. Protože byly posléze chybějící kalhoty do skladu vráceny, byl mu uložen pouze kázeňský trest důtka.

2. Stěžovatel ve své ústavní stížnosti namítá, že bylo do jeho základních práv zasaženo tím, že mu byl tento kázeňský trest uložen za tvrzené porušení ustanovení § 28 odst. 3. písm. g) zákona o výkonu trestu, dle kterého je odsouzeným zakázáno bez souhlasu Vězeňské služby prodávat, směňovat a darovat věci, které mají v držení ve věznici. Rozhodnutí o uložení kázeňského trestu nebylo podle stěžovatele řádně odůvodněno. Dále stěžovatel namítá, že si proti napadenému rozhodnutí podal stížnost, čekal na její vyřízení, ale nedočkal se. Teprve v řízení o svém podmínečném propuštění zjistil, že je kázeňský trest důtka považován za pravomocně uložený.

3. Podle § 52 zákona o výkonu trestu je proti rozhodnutí o uložení kázeňského trestu možné podat stížnost písemně nebo ústně do 3 dnů, přičemž případná stížnost musí být v takovém případě vyřízena do 5 pracovních dnů. Stěžovatel dle svého vyjádření podal stížnost jak ústně, tak písemně v zákonem stanovené době. Ze strany Věznice Heřmanice byl podle stěžovatele stav vyhodnocen tak, že v zákonem stanovené lhůtě nebyla stížnost podána.
4. Dříve, než Ústavní soud přikročí k věcnému přezkumu napadených rozhodnutí, vždy zkoumá, zda ústavní stížnost splňuje všechny podmínky kladené na ni zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), tedy mimo jiné též to, zda byla podána včas.

5. Podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. a), odst. 3 zákona o Ústavním soudu je ústavní stížnost oprávněna podat fyzická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem. Ústavní stížnost je třeba podat ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje.

6. Skutečnosti, že o stížnosti stěžovatele proti napadenému rozhodnutí nebylo rozhodnuto, si stěžovatel měl být vědom již 13. prosince 2016, protože uplynula lhůta stanovená zákonem pro vyřízení jeho stížnosti. Přesto se stěžovatel obrátil na Ústavní soud až 16. května 2017, tedy více než pět měsíců po uplynutí této lhůty. Podle výše citované právní úpravy však lze podat ústavní stížnost nejpozději dva měsíce po doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku. V situaci, kdy stěžovatel namítá, že mělo být o jeho opravném prostředku rozhodnuto a není jasné, zda byl tento opravný prostředek podán či ne, je třeba počítat lhůtu k podání ústavní stížnosti od konce zákonem stanovené lhůty pro rozhodnutí o tomto opravném prostředku.

7. Stěžovatel podal ústavní stížnost po uplynutí zákonem stanovené lhůty, tedy opožděně, a proto Ústavní soud jeho ústavní stížnost odmítl podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. srpna 2017

Kateřina Šimáčková, v. r. soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.