I. ÚS 1540/12
I.ÚS 1540/12 ze dne 6. 6. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem JUDr. Pavlem Rychetským o ústavní stížnosti stěžovatele JUDr. M. F., takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Okresním soudem v Klatovech byl Ústavnímu soudu postoupen návrh stěžovatele na zahájení řízení o ústavní stížnosti, jenž byl Ústavnímu soudu doručen dne 25. 4. 2012.

Návrh trpěl závažnou formální vadou, která zároveň znemožňovala jakékoli hmotněprávní posouzení; nebyla naplněna podmínka podle § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (stěžovatel musí být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem).

Stěžovatel byl na tuto vadu návrhu upozorněn a spolu s výzvou k odstranění této vady poučen, že je nutné zjištěnou vadu v určené lhůtě 3 týdnů od obdržení výzvy odstranit, neboť v opačném případě by byl Ústavní soud nucen návrh odmítnout.

Současně byl poučen, že Ústavní soud není oprávněn ustanovovat účastníkům řízení advokáta, a to ani v případě, že jim to jejich materiální poměry neumožňují - pro ten případ totiž mohou požádat Českou advokátní komoru o určení advokáta (viz ustanovení § 18 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů). Lhůtu k odstranění vad stanovil soud záměrně tak, aby stěžovatel měl dostatečnou časovou rezervu a reálnou možnost Českou advokátní komoru o určení advokáta požádat a zajistit si tak bezplatné, anebo za sníženou odměnu advokátem poskytnuté obligatorní zastoupení v řízení před Ústavním soudem.

Stěžovatel v určené lhůtě své předchozí podání dne 28. 5. 2012 doplnil, avšak s tím, že požádal Ústavní soud o "výjimku v zastupování advokátem", neboť nemá finanční prostředky na jeho zaplacení.

Ústavní soud však nemá ani pravomoc advokáta stěžovateli sám ustanovit, ani pravomoc udělit výjimku z povinného zastoupení advokátem.
Ústavní soud konstatuje, že stanovená lhůta uplynula, a protože k dnešnímu dni nebylo Ústavnímu soudu doručeno podání, jímž by byla vytýkaná vada odstraněna, resp. stěžovatel nepožádal ani o prodloužení lhůty dříve stanovené, nezbylo než o návrhu rozhodnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, tedy tak, jak ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. června 2012

Pavel Rychetský soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.