I. ÚS 151/05
I.ÚS 151/05 ze dne 8. 6. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele S. A. A. T., zastoupeného Mgr. Zdeňkem Honzíkem, advokátem se sídlem Plzeň, Plynární 6, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. 12. 2003, sp. zn. 7 To 519/03, a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 19. 9. 2003, sp. zn. 15 T 106/2002, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním předaným k poštovní přepravě dne 15. 3. 2005 se S. A. A. T. (dále jen "stěžovatel") domáhal zrušení shora uvedeného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 3 (dále jen "obvodní soud") a Městského soudu v Praze (dále jen "městský soud") pro porušení blíže nespecifikovaných lidských práv a svobod a napadl postup Nejvyššího soudu ČR při rozhodování o stížnosti pro porušení zákona v jeho věci.

Vzhledem k tomu, že podání stěžovatele nesplňovalo náležitosti podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval jej Ústavní soud k odstranění vad podání tak, aby splňovalo požadavky řádného návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem. K odstranění vad mu byla stanovena lhůta 30 dnů ode dne doručení výzvy, která byla, na jeho žádost, prodloužena do 13. 5. 2005.

Dne 13. 5. 2005 byl Ústavnímu soudu doručen řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, v němž stěžovatel požadoval zrušení shora označených rozhodnutí městského soudu a obvodního soudu pro porušení čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). Současně požádal o prominutí zmeškání lhůty.

Předtím než se Ústavní soud může zabývat materiální stránkou věci, je povinen přezkoumat procesní náležitosti a předpoklady ústavní stížnosti. Pouze v případě, kdy návrh splňuje všechny formální náležitosti a předpoklady stanovené zákonem o Ústavním soudu, může se jím zabývat také věcně.

Jedna ze základních procesních podmínek pro podání ústavní stížnosti je zakotvena v ustanovení § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu, podle kterého lze podat ústavní stížnost ve lhůtě šedesáti dnů od doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). Zákonná lhůta šedesáti dnů je lhůtou procesně právní a kogentní, jejíž nedodržení nemůže Ústavní soud prominout ani prodloužit.

Posledním prostředkem k ochraně práva stěžovatele bylo v projednávaném případě odvolání, o kterém rozhodl městský soud shora uvedeným usnesením ze dne 3. 12. 2003, sp. zn. 7 To 519/03, a které stěžovatel napadl ústavní stížností. Ústavní soud zjistil, že uvedené usnesení městského soudu bylo stěžovateli doručeno dne 20. 2. 2004 a jeho obhájkyni dne 12. 2. 2004. Od data doručení tohoto usnesení stěžovateli je nutno počítat šedesátidenní lhůtu pro podání ústavní stížnosti, a nikoli, jak se stěžovatel mylně domnívá, od soudcovské lhůty stanovené stěžovateli k odstranění vad podání. Jelikož ústavní stížnost byla podána k poštovní přepravě až dne 15. 3. 2005 (viz razítko na doporučené listovní zásilce), jedná se o návrh podaný zjevně opožděně.

Za této situace Ústavnímu soudu nezbylo než návrh stěžovatele, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, odmítnout jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání, podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. června 2005

František Duchoň soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.