I. ÚS 1478/09
I.ÚS 1478/09 ze dne 25. 11. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem JUDr. Ivanou Janů mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o ústavní stížnosti JUDr. Z. A., bez právního zastoupení, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. 11. 2008, č. j. 32 Cm 127/2007-289, a proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 2. 2009, č. j. 3 Cmo 11/2009-299, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 8. 6. 2009 napadl stěžovatel v záhlaví uvedená rozhodnutí.
Vzhledem ke skutečnosti, že ústavní stížnost nesplňovala náležitosti stanovenézákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen"zákon o Ústavním soudu"), byl stěžovatel vyzván dne 17. 6. 2009 a poté opětovně dne 23. 9. 2009 k odstranění vad návrhu, které spočívaly ve skutečnosti, že stěžovatel nebylv řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem. Pro odstranění vad návrhu byla stěžovateli stanovena lhůta 20 dnů ode dne doručení výzvy. Stěžovatel byl současně poučen, že podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

Výzva k odstranění vad návrhu byla stěžovateli zaslána dne 17. 6. 2009 na adresu jím uvedenou v ústavní stížnosti, byla však poštou na žádost stěžovatele přesměrována na adresu advokátní kanceláře stěžovatele Nad Olšinami 2445, Praha, zde si však stěžovatel zásilku v úložní době nevyzvedl a ta byla poté vrácena soudu zpět. Ústavní soud současně obdržel sdělení pracovnice advokátní kanceláře stěžovatele o tom, že se stěžovatel zdržuje v zahraničí a zásilka mu má být opětovně zaslána po jeho (blíže časově neurčeném) návratu ze zahraničí, nebo na adresu advokátní kanceláře stěžovatele Nad Olšinami 2445, Praha. Vzhledem ke skutečnosti, že zásilka byla stěžovateli zasílána jako fyzické osobě, nikoli jako advokátovi, zaslal ji opětovně Ústavní soud tentokrát na adresu trvalého pobytu stěžovatele uvedenou v centrální evidenci obyvatel - T. (kterou také uvedl stěžovatel jako druhou v pořadí v ústavní stížnosti), zásilka byla opět poštou přesměrována na adresu P., kde si ji stěžovatel nevyzvedl, a zásilka byla dne 10. 8. 2009 vrácena Ústavnímu soudu. Naposled pak Ústavní soud zaslal opětovně předmětnou písemnost na adresu trvalého pobytu stěžovatele uvedenou v centrální evidenci obyvatel dne 23. 9. 2009. Vzhledem ke skutečnosti, že si stěžovatel opět zásilku v úložní doběnevyzvedl, byla vrácena Ústavnímu soudu, který stěžovatele výzvou ze dne 23. 10.2009 vyvěšenou na úřední desce soudu vyzval, aby si u Ústavního soudu doručovanou písemnost vyzvedl, stěžovatel byl současně poučen o tom, že pokud si nevyzvedne písemnost do deseti dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost podle § 49 odst. 4 o. s. ř. desátým dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Jelikož si stěžovatel písemnost ve lhůtě deseti dnů nevyzvedl, považuje se s ohledem na výše uvedené dnem 3. 11. 2009 za doručenou. Sdělení ve smyslu § 49 odst. 4 zák. č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bylo vyvěšeno na úřední desce soudu dne ze dne 3. 11. 2009. Podmínky § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu jsou tedy splněny, neboť lhůta dvaceti dnů k odstranění vad uplynula marně. Ústavní soud proto soudcem zpravodajem usnesením rozhodl o odmítnutí návrhu pro neodstranění vad ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 25. listopadu 2009

Ivana Janů, v.r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.