I. ÚS 1451/17
I.ÚS 1451/17 ze dne 25. 7. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o návrhu stěžovatelky Martiny Hrabové, právně nezastoupené, proti rozsudku Okresního soudu v Liberci ze dne 13. února 2015 č. j. 19 C 22/2011-158, za účasti Okresního soudu v Liberci jako účastníka řízení a Jiřího Hraby, jako vedlejšího účastníka, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

1. Podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 11. 5. 2017 byl napaden v záhlaví označený rozsudek, kterým byla stěžovatelce uložena povinnost zaplatit vedlejšímu účastníkovi částku ve výši 382 500 Kč a částečně zamítnuta žaloba vedlejšího účastníka.
2. Ústavní stížnost nesplňovala náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Vady spočívaly zejména v nedostatku právního zastoupení a neurčitosti petitu. Z toho důvodu byla stěžovatelka poučena o nedostatcích svého podání a vyzvána k odstranění vad návrhu ve lhůtě 30 dnů. Výzva byla stěžovatelce doručena dne 22. 6. 2017, konec lhůty proto připadl na 24. 7. 2015.

3. Stěžovatelka vady podání neodstranila.

4. Vzhledem k této skutečnosti je nutno učinit závěr, že jsou splněny podmínky § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně. Ústavnímu proto soudu nezbylo, než předmětný návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. července 2017

David Uhlíř v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.