I. ÚS 1424/12
I.ÚS 1424/12 ze dne 19. 6. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 19. června 2012 ve věci navrhovatele D. V., o návrhu ze dne 16. dubna 2012, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění

Dne 17. dubna 2012 obdržel Ústavní soud podání navrhovatele, jenž brojil ve své trestní věci proti tvrzenému zásahu do jeho ústavně zaručeného základního práva na spravedlivý proces.

Ústavní soud vyzval navrhovatele k odstranění vad podání, k čemuž poskytl příslušné poučení (ve smyslu § 30 odst. 1, § 72 odst. 1, 3, 5, 6 a § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů), a to i stran důsledků neodstranění vad ve lhůtě jemu určené [§ 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona], kterou takto stanovil do 30 dnů od doručení výzvy. Dle doručenky ji navrhovatel převzal dne 7. května 2012.
Soudce zpravodaj mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

Stěžovatel ve lhůtě jemu Ústavním soudem určené vady návrhu neodstranil. Z tohoto důvodu, tj. pro marné uplynutí lhůty k odstranění vad návrhu Ústavní soud mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků ve shodě se zákonným příkazem rozhodl, jak ve výroku usnesení obsaženo [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. června 2012

Pavel Holländer soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.