I. ÚS 139/05
I.ÚS 139/05 ze dne 23. 6. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele M. Ch., takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním předaným k poštovní přepravě dne 10. 3. 2005, které si stěžovatel sepsal sám, napadl několik rozhodnutí jak obecných soudů, tak Inspekce ministra vnitra, České advokátní komory a Ústavního soudu. Jako svého právního zástupce označil JUDr. Jaroslava Navrátila, advokáta se sídlem Brno, tř. kpt. Jaroše 3. Podání nesplňovalo náležitosti řádného návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem.

Ústavní soud vyzval zmíněného advokáta k předložení plné moci, udělené mu stěžovatelem k zastupování v řízení před Ústavním soudem. Výzva mu byla doručena dne 18. 3. 2005. Advokát požádal o prodloužení lhůty k předložení plné moci. Lhůta mu byla prodloužena do 30. dubna 2005. Dopisem ze dne 20. 4. 2005 sdělil advokát Ústavnímu soudu, že nemůže předložit požadovanou plnou moc, protože s ním klient vůbec nekomunikuje. Přestože jej několikrát pozval do své kanceláře k osobnímu jednání, stěžovatel se k němu vůbec nedostavil. Poslední doporučený dopis, který zaslal stěžovateli, se vrátil nedoručený.

Vzhledem k tomu, že ve lhůtě k tomu určené nebyla Ústavnímu soudu doručena řádná ústavní stížnost, splňující veškeré náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, návrh odmítl na základě ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. června 2005

František Duchoň soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.