I. ÚS 13/10
I.ÚS 13/10 ze dne 10. 2. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti Ing. M. Š., takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 5. 1. 2010 stěžovatelka brojila proti "sledu událostí", které souvisejí s jejím neoprávněným odsouzením a posléze i vězněním. Protože podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v § 30, § 34, § 72 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud stěžovatelku k odstranění vad podání. K tomu jí stanovil lhůtu 20 dnů od doručení této výzvy. Současně ji upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, Ústavní soud podání (ústavní stížnost) ve smyslu § 43 odst. 1 písmeno a) zákona o Ústavním soudu odmítne.
Stěžovatelka tuto výzvu obdržela dne 18. 1. 2010. Reagovala na ni dopisem doručeným Ústavnímu soudu dne 25. 1. 2010, v němž Ústavní soud informovala zejména o advokátovi, jež jí v řízení před Ústavním soudem bude brzy kvalifikovaně zastupovat. To se však doposud nestalo. Ústavnímu soudu byla toliko doručena další nekvalifikovaná podání, psaná stěžovatelkou, která přes citovanou výzvu a poučení Ústavního soudu zastoupena advokátem není.

Proto Ústavnímu soudu nezbylo než ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. února 2010

Vojen Güttler v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.