I. ÚS 125/05
I.ÚS 125/05 ze dne 27. 4. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatele O. S., proti usnesení Nejvyššího soudu ČR č.j. 26 Cdo 1556/2003-127 ze dne 30. 8. 2004, proti rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 22 Cdo 293/2002-93 ze dne 29. 8. 2002 a proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 č.j. 23 C 177/2000-61 ze dne 5. 10. 2001, t a k t o :

Ústavní stížnost se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatel brojí proti usnesení Nejvyššího soudu ČR č.j. 26 Cdo 1556/2003-127 ze dne 30. 8. 2004, proti rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 22 Cdo 293/2002-93 ze dne 29. 8. 2002 a proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 č.j. 23 C 177/2000-61 ze dne 5. 10. 2001 a tvrdí, že napadenými rozhodnutími bylo porušeno jeho právo na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina").

Dříve než se Ústavní soud může zabývat věcným projednáním ústavní stížnosti, je povinen zkoumat, zda jsou splněny podmínky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") pro zahájení řízení o ústavní stížnosti.

Podle § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje.

V předmětné věci bylo takovým prostředkem dovolání, o němž Nejvyšší soud rozhodl výše uvedeným napadeným rozhodnutím. Podle sdělení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 4. 4. 2005 a fotokopie doručenky bylo usnesení Nejvyššího soudu ČR č.j. 26 Cdo 1556/2003-127 ze dne 30. 8. 2004 doručeno právní zástupkyni stěžovatele JUDr. Zuzaně Feldmanové dne 20. 9. 2004. Od tohoto dne počala plynout lhůta k podání ústavní stížnosti; posledním dnem lhůty byl pátek 19. 11. 2004. Ústavní stížnost však byla zaslána prostřednictvím Obvodního soudu pro Prahu 2 dne 21. 2. 2005 a byla pak doručena Ústavnímu soudu dne 4. 3. 2005. Jde tedy o ústavní stížnost zjevně opožděnou.

Vzhledem k uvedené skutečnosti nezbylo Ústavnímu soudu než ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu odmítnout jako návrh podaný po lhůtě stanovené k jeho podání tímto zákonem.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. dubna 2005

JUDr. Vojen Güttler soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.