I. ÚS 1246/12
I.ÚS 1246/12 ze dne 18. 6. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem JUDr. Ivanou Janů mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o ústavní stížnosti J. K., bez právního zastoupení, proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 21. 12. 2011, č. j. 44 Co 76/2010-134, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 5. 4. 2012 napadla stěžovatelka v záhlaví uvedené rozhodnutí.

S ohledem na skutečnosti, že ústavní stížnost nesplňovala náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byla stěžovatelka vyzvána dne 17. 4. 2012 k odstranění vad návrhu, které spočívaly ve skutečnosti, že stěžovatelka nebyla v řízení před Ústavním soudem zastoupena advokátem. Pro odstranění vad návrhu byla stěžovatelce stanovena lhůta 30 dnů ode dne doručení výzvy. Stěžovatelka byla současně poučena, že podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.
Vzhledem ke skutečnosti, že si stěžovatelka nevyzvedla písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne 18. 4. 2012, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou. Protože stěžovatelka vady podání ve lhůtě soudem stanovené neodstranila, jsou splněny podmínky § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, neboť lhůta třiceti dnů k odstranění vad uplynula marně. Ústavní soud proto soudcem zpravodajem usnesením rozhodl o odmítnutí návrhu pro neodstranění vad ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 18. června 2012

Ivana Janů soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.