I. ÚS 1215/17
I.ÚS 1215/17 ze dne 22. 5. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové (soudkyně zpravodajky) a soudců Tomáše Lichovníka a Davida Uhlíře o ústavní stížnosti stěžovatelky Ch. Y., zastoupené Mgr. Bc. Filipem Schmidtem, LL.M., advokátem se sídlem Ovenecká 78/33, Praha 7, proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 3. 2017 č. j. 10 Azs 12/2017-54, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:
1. Stěžovatelka je žadatelkou o azyl, u které bylo rozhodnutím Ministerstva vnitra ze dne 12. 11. 2014 č. j. OAM-551/ZA-ZA15-ZA15-2014 rozhodnuto o zastavení jejího azylového řízení v České republice pro nepříslušnost České republiky k projednání žádosti, a zároveň o jejím přesunu podle Dublinského nařízení (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. 6. 2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států, přepracované znění) do Itálie. Proti těmto rozhodnutím se stěžovatelka bránila soudní cestou před Městským soudem v Praze a posléze před Nejvyšším správním soudem. Napadeným usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 3. 2017 č. j. 10 Azs 12/2017-54 byla zamítnuta stěžovatelčina žádost o odkladný účinek kasační stížnosti. S ohledem na skutečnost, že však stěžovatelka u Nejvyššího správního soudu uspěla a rozsudkem Nejvyššího správního soudu bylo zrušeno i napadené správní rozhodnutí, vzala stěžovatelka svou ústavní stížnost zpět svým podáním ze dne 17. 5. 2017.

2. Ústavní soud tedy postupoval podle § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů a řízení o ústavní stížnosti zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. května 2017

Kateřina Šimáčková, v. r. předsedkyně senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.